Άρθρο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιου Ράλλη, στο ΑΠΕ - ΜΠΕ με τίτλο: "Σύγχρονους σταθμούς εργασίας με τις πλέον ασφαλέστερες εκδόσεις λογισμικού προωθεί για το Δημόσιο, το υπ. ΨΗΠΤΕ".

Ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές για έργα ΤΠΕ, συμβάλουν στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και την εξυπηρέτηση των πολιτών

Στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την ελληνική δημόσια διοίκηση βρίσκονται έργα όπως η υποδομή Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Πρόκειται για έργα που αναβαθμίζουν τις σχέσεις των πολιτών με το Δημόσιο και ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους στο κράτος.

Με το ΣΗΔΕ, δημιουργείται για πρώτη φορά ένας κεντρικός κόμβος ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. Το συγκεκριμένο έργο εκσυγχρονίζει τη λειτουργία όλων των φορέων του Δημοσίου, εξοικονομεί πόρους, μειώνει την γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η υλοποίηση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» θα έχει ως αποτέλεσμα μια ιδιαίτερα σημαντική εξοικονόμηση για το ελληνικό Δημόσιο (μεγαλύτερη από 150 εκατ. ευρώ ανά έτος), καθώς και υψηλές επενδύσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αφού έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για τους φορείς της δημόσιας διοίκησης μέσω του οποίου θα παρέχεται σε κάθε κτίριο, που στεγάζει δημόσιο φορέα, ευρυζωνική σύνδεση ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σύνδεσής του με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες, ενώ θα παρέχεται επίσης, ένα σύνολο υπηρεσιών για την ενίσχυση των θεσμών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το ερώτημα που τίθεται, όμως, είναι κατά πόσο οι υφιστάμενες υποδομές, οι σταθμοί εργασίας, μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα έργα. Πράγματι ένα σημαντικό μέρος των υπολογιστών που στο παρελθόν έχουν προέρθει από πλήθος προμηθειών, τρέχουν ανομοιογενές και παρωχημένο λογισμικό, εκτός συντήρησης από τον κατασκευαστή του, είναι περιορισμένων τεχνικών δυνατοτήτων και πολλές φορές χαμηλής απόδοσης, ενώ πολύ συχνά αντιμετωπίζουν κενά ασφαλείας.

Ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρείται παγκοσμίως και στην Ελλάδα, είναι ότι μέρος του λογισμικού που χρησιμοποιείται δεν έχει την απαιτούμενη άδεια χρήσης. Πέρα από την αρνητική εικόνα που δημιουργεί αυτό για τη χώρα, το μη αδειοδοτημένο ή μη υποστηριζόμενο λογισμικό προκαλεί κενά ασφαλείας ή παραγωγικότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ευάλωτο σε «ιούς» και κακόβουλο λογισμικό, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσής του. Δεν είναι πολύς καιρός που ιός τύπου «ransomware», εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε μεταξύ μη συντηρούμενων συστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας σοβαρότατες οικονομικές απώλειες και επιχειρησιακές δυσκολίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην περίπτωση αυτή, 16 νοσοκομεία «κατέρρευσαν», καθώς ήταν αδύνατη τόσο η πρόσβαση των υπαλλήλων στα ραντεβού που είχαν κλειστεί με τους ασθενείς, όσο και η πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο των ασθενών, ενώ λόγω της γενικότερης αναστάτωσης που προκλήθηκε, ακυρώθηκαν μη επείγοντα χειρουργεία.

Ακόμη όμως και όταν χρησιμοποιούμε στους δημόσιους φορείς αδειοδοτημένο λογισμικό, η χρήση ετερογενών εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους και πλέον δεν υποστηρίζονται, μπορεί να επιφέρει σημαντικά προβλήματα συμβατότητας, διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων. Το αποτέλεσμα είναι μείωση της αποδοτικότητας των δομών πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των στελεχών της.

Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης θα προβεί, από κοινού με άλλους νευραλγικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης όπως είναι Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών, σε προμήθεια σύγχρονων σταθμών εργασίας καθώς και των πλέον σύγχρονων και ασφαλέστερων εκδόσεων του απαιτούμενου λογισμικού, μέσω συνολικής Συμφωνίας-Πλαίσιο, η οποία θα εκτελεστεί από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην επιλογή των προϊόντων που θα επιλεγούν για προμήθεια μέσω της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κορυφαίο κριτήριο θα αποτελεί η συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και πρακτικές ασφαλείας. Μετά την αρχική υλοποίηση στους επιλεγμένους Φορείς, ο εκσυγχρονισμός θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς.

Σκοπός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι να δημιουργηθεί ένα προτυποποιημένο προφίλ για τις θέσεις εργασίας της Δημόσιας Διοίκησης το οποίο θα εξασφαλίσει μειωμένο κόστος, αυξημένη ασφάλεια και αποδοτικότητα καθώς και προτυποποίηση που θα εξασφαλίζει τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα.

Μέσω της Συμφωνίας-Πλαίσιο για τη μαζική αναβάθμιση των περιφερειακών υποδομών αναμένεται να εξασφαλιστούν σημαντικά πλεονεκτήματα, πέραν του προφανούς που αφορά την εξοικονόμηση κόστους, μέσω της εξασφάλισης σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Μια Συμφωνία-Πλαίσιο, θα επιτρέψει τον κεντρικό έλεγχο της εξόδων, τις επικαλύψεις ή τις άστοχες δαπάνες, την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων, όπως την ομαλή λειτουργία της υποδομής Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, καθώς και την διαλειτουργικότητα, σταθερότητα, απόδοση, και τελικά αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδική μνεία γίνεται στη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας, γιατί μέσω του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής υποδομής, η Δημόσια Διοίκηση έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει μια πραγματικά ολοκληρωμένη πολιτική ασφαλείας που περιλαμβάνει την ταυτότητα, τις υποδομές, τις εφαρμογές και τα δεδομένα, τις λειτουργίες, τα δίκτυα, τη διαχείριση απειλών, και τον πλήρη έλεγχο και καταγραφή.

Με όλες αυτές τις δράσεις μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό εκσυγχρονισμό και θωράκιση της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης των περιφερειακών υποδομών και των θέσεων εργασίας. Μιας αναβάθμισης που θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εργασίας και θα επιτρέψει έργα ΤΠΕ, όπως το κεντρικό ΣΗΔΕ που προκηρύχθηκε αρχές Αυγούστου από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» του οποίου η υλοποίηση επίκειται, να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό από τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης ώστε να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον πολίτη.

low q

dark blue el

04 01 2019

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo