Απάντηση επίκαιρης ερώτησης 1120/3-7-2017 από τον υπουργό ΨΗΠΤΕ, Νικόλαο Παππά.