Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυ− ση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρί− ας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευ− ρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνι− κή Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοι− νωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μη− τρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέ− ρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

 

pdfΛήψη του ΦΕΚ σε μορφή .pdf