Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά ανάδειξης τεχνικού συμβούλου Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διεθνούς συντονισμού ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην έδρα της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.: 17/05/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18/05/2017 και ώρα 10:00.

emedia a1

NGA

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner refugees

satellite