Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα ΤΠΕ (ΕΔΟΤΠΕ)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 34, 38 και 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), για την πλήρωση συνολικά δεκατριών (13) θέσεων. Δείτε ειδικότερα την Πρόσκληση Στελέχωσης εδώ.
 

emedia a1

NGA

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner refugees

satellite