Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 22/2/2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 7/3/2018 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 8/3/2018 και ώρα 10:00

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312 2

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite