Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 22/2/2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 7/3/2018 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 8/3/2018 και ώρα 10:00

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo