«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμό μεταγωγέων (switches) και επέκταση της δομημένης καλωδίωσης και στα δύο κτήρια του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»

 Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 22/3/2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/4/2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20/4/2018 και ώρα 10:00.

04 01 2019

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo