Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εντός του ΕΣΗΔΗΣ: 25/04/2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των υποψηφίων στο ΕΣΗΔΗΣ: 02/05/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

04 01 2019

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo