Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εντός του ΕΣΗΔΗΣ: 25/04/2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των υποψηφίων στο ΕΣΗΔΗΣ: 02/05/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

PIRKAGIES 23 07

Mindigital.gr on Facebook

banner μελέτη

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312 2

tpopopoihsh kwd carti suxn

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite