Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εντός του ΕΣΗΔΗΣ: 25/04/2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των υποψηφίων στο ΕΣΗΔΗΣ: 02/05/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

PIRKAGIES 23 07

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

banner dpo