Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 10/05/2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» εντός του ΕΣΗΔΗΣ: 16/05/2018 και ώρα 11:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (12004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 2.pdf)12004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 2.pdf[ ]451 kB

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

PIRKAGIES 23 07

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

banner dpo