«Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για ένα (1) έτος»», με κωδ. Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 61727.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 05/07/2018.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών εντός του ΕΣΗΔΗΣ: 06/08/2018 και ώρα: 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 10/08/2018 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (18PROC003391639.pdf)18PROC003391639.pdf[ ]1767 kB

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo