«Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για ένα (1) έτος»», με κωδ. Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 61727.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 05/07/2018.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών εντός του ΕΣΗΔΗΣ: 06/08/2018 και ώρα: 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 10/08/2018 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (18PROC003391639.pdf)18PROC003391639.pdf[ ]1767 kB

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

PIRKAGIES 23 07

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

banner dpo