Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η: 10η/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα : 15:00. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η: 14η/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 13:00.
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (18PROC003565072.pdf)18PROC003565072.pdf[ ]2563 kB

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo