Κωδ. Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 62086

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 05/11/2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 09/11/2018 και ώρα 10:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (18PROC003783378.pdf)18PROC003783378.pdf[ ]2084 kB

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo