«Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ελληνικού και Ξένου τύπου προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Υπ.Ψη.Π.Τ.&Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών παραγόντων της χώρας και λοιπών φορέων του Δημοσίου, που τροφοδοτούνται από το Υπουργείο, για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας»»

Κωδ. Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 65713

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 31/12/2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 08/01/2019 και ώρα 11:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (18PROC004023787.pdf)18PROC004023787.pdf[ ]1842 kB

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo