Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 28/2/2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/3/2019 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29/2/2019 και ώρα 10:00.

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo