«Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο: «Διαμόρφωση Στρατηγικής για τις Έξυπνες πόλεις και υλοποίηση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης»», με κωδ. Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 73160.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 17/04/2019.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών εντός του ΕΣΗΔΗΣ: 20/05/2019 και ώρα: 15:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 24/05/2019 και ώρα: 13:00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf[ ]2705 kB

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo