Εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Στόχοι και στρατηγικές για την εισαγωγή και λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στην Ελλάδα – Objectives and strategies for 5G in Greece» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 8-1-2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ: 24-01-2020 και ώρα 17:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών: 30-1-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top