Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών εργαστηρίου για τις ανάγκες επισκευής εξοπλισμού πληροφορικής από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Τίτλος – Περιγραφή: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών εργαστηρίου για τις ανάγκες επισκευής εξοπλισμού πληροφορικής από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.  (CPV 30237200-1)
Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 27-10-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04-11-2020 και ώρα 13:00.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top