ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και μέχρι την ολοκλήρωση των κατ΄ ελάχιστον 36 προσφερόμενων ανθρωπομηνών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 6-8-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009041696)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ3Ρ946ΜΤΛΠ-27Ρ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τετάρτη 1-9-2021 και ώρα 14:00 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 2-9-2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top