Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου:

«Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη» με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα οχτώ  χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (148.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26-8-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009118524 2021-08-26).

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 26-8-2021 (ΑΔΑ: 674Ε46ΜΠΥΓ-ΓΓ2).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα 13-9-2021 και ώρα 13:00.

Διαδικτυακός τόπος Υποβολής Προσφορών: Πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 136084.

Έντυπη Yποβολή : Στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέα ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) Λέκκα 23-25 6ος όροφος Τ.Κ. 10562, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 17-9-2021 και ώρα 13.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.