Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου:

«Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη» με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα οχτώ  χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (148.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26-8-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009118524 2021-08-26).

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 26-8-2021 (ΑΔΑ: 674Ε46ΜΠΥΓ-ΓΓ2).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα 13-9-2021 και ώρα 13:00.

Διαδικτυακός τόπος Υποβολής Προσφορών: Πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 136084.

Έντυπη Yποβολή : Στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέα ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) Λέκκα 23-25 6ος όροφος Τ.Κ. 10562, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 17-9-2021 και ώρα 13.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top