Διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ΕΡΜΗΣ

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει Τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και μετάπτωσης των δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα σε νέο πληροφοριακό σύστημα (δικαίωμα προαίρεσης), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα παράτασης έως τριών επιπλέον τριμήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ποσού εκατόν ενενήντα πέντε  χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (195.900,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ (242.916,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.