Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (492.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 27-6-2022 (22PROC010821114)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 27-6-2022 (Ρ9ΨΩ46ΜΤΛΠ-5ΩΗ)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 28-6-2022 (22PROC010825141)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη 2-8-2022 και ώρα 17:00 

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 163751)

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Τετάρτη 3-8-2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top