Δημόσια διαβούλευση για το έργο «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud»

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣΠρομήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του  G-Cloud
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: 72000000-5 – Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 72212732-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας δεδομένων
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΔιεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟ προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων πενήντα εφτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€6.857.800,00), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. (Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €8.503.672,00 ΦΠΑ €1.645.872,00)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣΤο δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων εννιακοσίωνΕυρώ (€3.428.900,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €4.251.836,00, ΦΠΑ €822.936,00). Το σύνολο του δικαιώματος προαίρεσης αφορά αύξηση φυσικού αντικειμένου.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εφτακοσίων Ευρώ (€10.286.700,00), €6.857.800,00 + €3.428.900,00 = €10.286.700,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το Έργο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. Το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση φυσικού αντικειμένου δύναται να χρηματοδοτηθεί  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥΤριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑπό 17/10/22 έως 01/11/22 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑΡΧΕΙΟ (pdf) 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ          Υποβολή προτάσεων (doc) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
ΟΔΗΓΙΕΣΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 22DIAB000025237 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.