Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση για την παροχή «Ενεργοποίηση, Επικαιροποίηση, Συντήρηση και Υποστήριξη αδειών λογισμικού Oracle της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣ“Ενεργοποίηση, Επικαιροποίηση, Συντήρηση και Υποστήριξη αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)”
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: : 72000000-0 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΑνοικτή  Δημόσια  Διαβούλευση  Τεχνικών Απαιτήσεων και Ελάχιστων Προϋποθέσεων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣυνολικός προϋπολογισμός, δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.658.093,76€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι: (2.143.624,00€ + 514.469,76€ Φ.Π.Α.24% = 2.658.093,76€)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΦορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Τακτικός Προϋπολογισμός, για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 από το λογαριασμό ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» του Ειδικού Φορέα 1053-202-0000000. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται ημερήσιο ποσό ενεργοποίησης-επικαιροποίησης χρήσης αδειών Oracle από τις 06/06/2022 και μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθώς και το μηνιαίο ποσό για τη συντήρηση και υποστήριξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 04/06/2024 .
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 04/06/2024 .
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑπό 23/02/2023 έως 10/02/23
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣOXI
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣhttps://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e4s2 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   Υποβολή προτάσεων (doc)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΟΔΗΓΙΕΣΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  https://portal.eprocurement.gov.gr/  του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025889
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top