Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση για την παροχή «Ενεργοποίηση, Επικαιροποίηση, Συντήρηση και Υποστήριξη αδειών λογισμικού Oracle της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣ“Ενεργοποίηση, Επικαιροποίηση, Συντήρηση και Υποστήριξη αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)”
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: : 72000000-0 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΑνοικτή  Δημόσια  Διαβούλευση  Τεχνικών Απαιτήσεων και Ελάχιστων Προϋποθέσεων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣυνολικός προϋπολογισμός, δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.658.093,76€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι: (2.143.624,00€ + 514.469,76€ Φ.Π.Α.24% = 2.658.093,76€)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΦορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Τακτικός Προϋπολογισμός, για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 από το λογαριασμό ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» του Ειδικού Φορέα 1053-202-0000000. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται ημερήσιο ποσό ενεργοποίησης-επικαιροποίησης χρήσης αδειών Oracle από τις 06/06/2022 και μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθώς και το μηνιαίο ποσό για τη συντήρηση και υποστήριξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 04/06/2024 .
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 04/06/2024 .
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑπό 23/02/2023 έως 10/02/23
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣOXI
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣhttps://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e4s2 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   Υποβολή προτάσεων (doc)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΟΔΗΓΙΕΣΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  https://portal.eprocurement.gov.gr/  του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025889
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.