Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣΠρομήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του  G-Cloud
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: 72000000-5 – Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 72212732-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας δεδομένων
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΔιεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟ προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων πενήντα εφτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€6.857.800,00), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. (Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €8.503.672,00 ΦΠΑ €1.645.872,00)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣΤο δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων εννιακοσίωνΕυρώ (€3.428.900,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €4.251.836,00, ΦΠΑ €822.936,00). Το σύνολο του δικαιώματος προαίρεσης αφορά σε αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εφτακοσίων Ευρώ (€10.286.700,00), €6.857.800,00 + €3.428.900,00 = €10.286.700,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το Έργο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. Το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση φυσικού αντικειμένου δύναται να χρηματοδοτηθεί  από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ διάρκεια υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα ένα (31) μήνες. Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και δέκα πέντε (15) ημέρες προ της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με κωδικό συστήματος 185178 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. Η Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστημα και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, αποκλειστικά μέσω του Συστήματος, στη Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας. Κανένας Οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑπό τη δημοσίευση της παρούσας 1/3/2023 έως 5/4/2023
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.