Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Δημιουργία πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας»

Συνοπτικά στοιχεία Σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣΔημιουργία πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: 72262000-9 – Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (κύριος) 48000000-8 – Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 72000000-5 – Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 80533100-0 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΗλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΗ προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων εξήντα ευρώ (70.060,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.500,00€, πλέον ΦΠΑ: 13.560,00€)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣΤα δικαιώματα προαίρεσης, αφορούν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και  ανέρχονται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (22.523,60 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.164,19€, πλέον ΦΠΑ: 4.359,41 €)  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών. 56.500,00 € + 18.164,19 € = 74.664,19 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δαπάνες της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5183825 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΤΑ: 2022ΤΑ0510001 ΣΑΤΑ051 Οι δαπάνες των δικαιωμάτων προαίρεσης θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, κωδικός ΣΑΤΑ051.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥΗ διάρκεια υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης της κάθε φάσης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων που περιγράφεται στη διακήρυξη.  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑπό 14/03/23 έως 29/03/23 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣhttps://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2   
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ          Υποβολή προτάσεων (doc) 
ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
ΟΔΗΓΙΕΣΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο https://portal.eprocurement.gov.gr/  του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000026049 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.