Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του τεχνικού συστήματος για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και την εφαρμογή της αρχής ‘μόνον άπαξ‘ (SDG OOTS)»,

Κριτήριο αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 299.999,40 € Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (241.935,00 πλέον ΦΠΑ 58.064,40 €)
Συνολική εκτιμώμενη αξία με προαίρεση: 599.998,80€ (ποσό με ΦΠΑ) (483.870,00 € πλέον ΦΠΑ 116.128,80 €)
Συνολικό ποσό προαίρεσης: 299.999,40 € (ποσό με ΦΠΑ) (241.935,00 € πλέον ΦΠΑ 58.064,40 €)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 27-03-2023 (22PROC011666721).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 04-05-2023 και ώρα 17:00
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 188582)
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 05-05-2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.