Διακήρυξη επαναληπτικού διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (965.900,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ επαναληπτικού διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμηθειών για το Υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (965.900,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και προμηθειών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθότι το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Ως εκ τούτου το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών καις ειδών έχουν στοιχεία συνέργειας, συνάφειας και συμπληρωματικότητας καθιστώντας το έργο άμεσα λειτουργικό.
ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: 72310000 «Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων» CPV: 30213200-7: «Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας» CPV 80531200-7 «Υπηρεσίες Τεχνικής εκπαίδευσης»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΕπαναληπτικός, Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Τα κριτήρια προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟ συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (778.951,60 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά εννιακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (965.900,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥΗ παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης Ε7631, Κωδικός Ενάριθ. ‘Έργου 2021ΣΕ76310003) και περιλαμβάνεται στο Υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 1856/1-11-2021 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5114175.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)15872 ΕΞ 2023 29.3.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012432486 , ΑΔΑ: 69ΔΜ46ΜΤΛΠ-ΗΙ5) Δημοσίευση στην ΕΕ: 31-3-2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)16273 ΕΞ 2023 31.3.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012433278)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ10/5/2023 και ώρα 17:00 μ.μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 180875)
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ11/5/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.