Δεύτερη παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 9582 ΕΞ 2023 01-03-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012212176) και με συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185178, για την «Προμήθεια προηγμένωνΥπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud», MIS 5189993 (με CPV: 72000000-5, 72212732-9)»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top