Διαβούλευση για τη διακήρυξη του έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣΠαροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: 72253200 «Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΔιεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΗ προϋπολογισθείσα δαπάνη της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων, τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ  (3.720.434,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.000.350,00 €, πλέον ΦΠΑ: 720.084,00 €)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣΔεν περιλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)Η Εκτιμώμενη Αξία της Συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.350,00 €) 3.000.350,00 [αξία κύριας σύμβασης] + 0,00 [αξία δικαιωμάτων προαίρεσης] = 3.000.350,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ συμφωνία-πλαίσιο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ Μέγιστη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑπό 24/04/2023 έως  09/05/2023
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣhttps://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    Υποβολή προτάσεων (doc)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΟΔΗΓΙΕΣΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο https://portal.eprocurement.gov.gr/  του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000026339
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.