Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Αποφασίζεταιη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εξειδίκευσης, προσαρμογής και υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας – δημοσιότητας του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 120.967,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη δημόσια διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία θα αναρτηθεί:

  • Στο ΕΣΗΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr
  • Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ): www.digitalplan.gov.gr
  • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.mindigital.gr

Οι προτάσεις/ παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr

Λήξη διαβούλευσης: 22/12/2023

ΑΔΑΜ: 2023DIAB27518

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.