Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας «Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων» για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας «Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων», για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (92.583,59€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης διάρκειας τριών (3) ετών, για χρονικό διάστημα (από την υπογραφή της) δώδεκα (12) μηνών υλοποίησης και οριστικής παραλαβής των ΦΑΣΕΩΝ 1, 2Α, 2Β, 3, και 4 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ18-01-2024 (24PROC014145256) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Παρασκευή 16-02-2024  και ώρα 17:00  

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 310262

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Δευτέρα 19-02-2024 και ώρα 10.00 π.μ. 

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.