Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην ESA στο πλαίσιο ανακαίνισης του ευρωπαϊκού Centre Spatial Guyanais (CSG)

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency – ESA), και σε συνέχεια της από 02.10.2020 ανακοίνωσης για τις επερχόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της ESA και την διοργάνωση ενημερωτικής διημερίδας …

Ανακοίνωση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην ESA στο πλαίσιο ανακαίνισης του ευρωπαϊκού Centre Spatial Guyanais (CSG) Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και έξι λεπτών (28.347,06 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό …

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περισσότερα »

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας για την Δράση: «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 250.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής της δράσης “Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ‘Superfast Broadband’” στο ευρύ κοινό.

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για το έργο «Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του χώρου της Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για το έργο «Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του χώρου της Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και τροποποίηση των διεπαφών του ΟΠΣ με αυτήν, όπου απαιτείται». Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 04-01-2021 Καταληκτική …

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για το έργο «Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του χώρου της Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet Περισσότερα »

Τροποποίηση τεύχους διακήρυξης με αρ. πρωτ. 1623Γ/27-11-2020 «Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Δράση «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» (ΑΔΑΜ:20PROC007727573 2020-11-27)»

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 1/2/2021 και ώρα 13:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 5/2/2021 και ώρα 11:00.

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επισκευής καθισμάτων εργασίας και επίπλων γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τηνπαροχή υπηρεσιών επισκευής καθισμάτων εργασίας και επίπλων γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (CPV:50850000-8). Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 16/12/2020 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/12/2020 και ώρα …

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επισκευής καθισμάτων εργασίας και επίπλων γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης Περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τη Προμήθεια Πλατφόρμας Βαθμολόγησης του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού Κυβερνοχώρου

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τη Προμήθεια Πλατφόρμας Βαθμολόγησης του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού Κυβερνοχώρου. Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 17-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007868480)Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 17-12-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΟΤ46ΜΤΛΠ-347) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 14:00Τόπος κατάθεσης προσφορών:Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής …

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τη Προμήθεια Πλατφόρμας Βαθμολόγησης του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού Κυβερνοχώρου Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31185 ΕΞ 2020/6.11.2020 Διακήρυξης

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31185 ΕΞ 2020/6.11.2020 Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 20PROC007607515 και αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 2020/S 220 – 540678)» Ημερομηνία ανάρτησης εγγράφου στο ΕΣΗΔΗΣ: 8-12-2020 (Διαγωνισμός 101900)

Scroll to Top