Προκηρύξεις

Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης

Τίτλος – Περιγραφή : «Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 21-2-2020 Καταληκτική ημερομηνία …

Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης Περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την υλοποίηση ενοποιημένου μητρώου πολιτών» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 14-2-2020 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-02-2020 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 9098438, fax 210 9098433). Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: …

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την υλοποίηση ενοποιημένου μητρώου πολιτών» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Για την πλήρωση τριών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥπΨηΔ). Σχετικά αρχεία

Εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Στόχοι και στρατηγικές για την εισαγωγή και λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στην Ελλάδα – Objectives and strategies for 5G in Greece» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 8-1-2020Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ: 24-01-2020 και ώρα 17:00 μ.μ.Ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών: 30-1-2020 και ώρα 10:00 π.μ. Σχετικά αρχεία

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσηςτου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές του μονάδες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοικτή Διαβούλευση της Ομάδας CWG-Internet της ITU

Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της ITU (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών) σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην Ανοικτή Διαβούλευση της Ομάδας CWG-Internet της ITU, σχετικά με τα “διεθνή ζητήματα δημόσιας πολιτικής που σχετίζονται με το διαδίκτυο σχετικά με την αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων /ICTs (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) για αειφόρο …

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοικτή Διαβούλευση της Ομάδας CWG-Internet της ITU Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων για τον με αρ. πρωτ. 2/2019 Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND», με ΑΔΑΜ: 9PROC004978025/ 20.05.2019

Μετά από αιτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., παρέχονται στο αρχείο που ακολουθεί διευκρινίσεις για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Σχετικά αρχεία Διευκρινίσεις για το έργο Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.