Προκηρύξεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσηςτου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές του μονάδες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοικτή Διαβούλευση της Ομάδας CWG-Internet της ITU

Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της ITU (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών) σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην Ανοικτή Διαβούλευση της Ομάδας CWG-Internet της ITU, σχετικά με τα “διεθνή ζητήματα δημόσιας πολιτικής που σχετίζονται με το διαδίκτυο σχετικά με την αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων /ICTs (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) για αειφόρο …

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοικτή Διαβούλευση της Ομάδας CWG-Internet της ITU Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων για τον με αρ. πρωτ. 2/2019 Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND», με ΑΔΑΜ: 9PROC004978025/ 20.05.2019

Μετά από αιτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., παρέχονται στο αρχείο που ακολουθεί διευκρινίσεις για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Σχετικά αρχεία Διευκρινίσεις για το έργο Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND

Διευκρινίσεις ως προς την υποβολή Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND»

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α φάση του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND». Σχετικά αρχεία Διευκρίνιση Διακήρυξης

Παροχή διευκρινίσεων στο από 24/10/2019 υποβληθέν ερώτημα επί του τεύχους διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου Superfast Broadband»– Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Σχετικά αρχεία Διευκρίνιση Διακήρυξης ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Τροποποίηση 21/10/2019: ∆ηµόσια πρόσκληση για τη χαρτογράφηση υποδοµών που µπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Υποδοµές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND»

Τροποποίηση 21/10/2019: Σε συνέχεια της «Τροποποίησης Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α Φάση Διαγωνισμού) Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» – Παράτασης Προθεσμίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης …

Τροποποίηση 21/10/2019: ∆ηµόσια πρόσκληση για τη χαρτογράφηση υποδοµών που µπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Υποδοµές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» Περισσότερα »

Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05.11.2019

Παρατείνεται μέχρι την 05-11-2019 η προθεσμία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α φάση του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» μέχρι την 05-11-2019. Σχετικά …

Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05.11.2019 Περισσότερα »

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.