Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας για την Δράση: «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 250.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής της δράσης “Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ‘Superfast Broadband’” στο ευρύ κοινό.