Πρόσκληση/Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Ψηφιακής Διακυβέρνησης» με τίτλο «Υποστήριξη της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών – Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών από τα ΚΕΠ»