Πίνακες κατάταξης ανά Διεύθυνση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης στο ΥΨΗΠΤΕ

Αναρτώνται πίνακες κατάταξης ανά Διεύθυνση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας  υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΨΗΠΤΕ, οι οποίοι καταρτίστηκαν  κατόπιν μοριοδότησης από το Σ.Ε.Π., βάσει των ομάδων κριτηρίων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  δυνάμει της υπ' αριθ. 8679/2018/12-6-2018 (ΑΔΑ: 606Γ465ΧΘ0-100) Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης του Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 9852/2018/3-7-2018 Απόφαση για την εν μέρει ανάκλησή της. 

Επισημαίνεται ότι τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π.  εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 15/05/209 (αρ. 86, παρ. 8, περ. ε' του ν. 3528/2007, όπως ισχύει).

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΠ.xlsx

 

Πίνακας εξαιρουμένων από την πλήρωση θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΨΗΠΤΕ

Αναρτάται πίνακας εξαιρουμένων,  δυνάμει της υπ' αριθ. 8679/2018/12-6-2018 (ΑΔΑ: 606Γ465ΧΘ0-100) Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 9852/2018/3-7-2018 Απόφαση για την εν μέρει ανάκλησή της. 

Επισημαίνεται ότι τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π.  εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2019 (αρ. 86, παρ. 8, περ. ε' του ν. 3528/2007, όπως ισχύει).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠ.xlsx

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo