Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με στόχο:

  • την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας,
  • την βέλτιστη αξιοποίηση της ελληνικής συνδρομής στην ESA,
  • την υψηλού επιπέδου αξιολόγηση των εθνικών προτάσεων συμμετοχής σε έργα της ESA

κατόπιν συνεννοήσεως με την ESA, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 της Υ.Α. Αριθμ. 3095/2018 (ΦΕΚ 915 Β/2018), προχωρά στην αξιολόγηση των προτάσεων έργων με τη συνεργασία της ESA ως εξωτερικού εμπειρογνώμονα του Υπουργείου.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο προαιρετικό πρόγραμμα PRODEX της ESA προκειμένου να λάβουν εθνική υποστήριξη (letter of support), παρακαλούνται να μελετήσουν την Υ.Α. Αριθμ. 3095/2018 (ΦΕΚ 915 Β/ 2018) και να υποβάλουν εντός της προθεσμίας συμπληρωμένα τα έγγραφα που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Υποβολή προτάσεων και προθεσμία».

Εισαγωγή

Το PRODEX (PROgramme de Développement d’EXpériences Scientifiques) είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) στο οποίο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη του. Δημιουργήθηκε το 1986 για να υποστηρίξει τις επιστημονικές κοινότητες των κρατών μελών. Κύριος στόχος του είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης επιστημονικών οργάνων ή πειραμάτων στους διάφορους τομείς της διαστημικής έρευνας, που προτείνονται από ινστιτούτα ή πανεπιστήμια των συμμετεχόντων κρατών.

Τα επιστημονικά όργανα ή τα πειράματα περιλαμβάνουν έργα υλικού ή λογισμικού, η ανάπτυξη των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη βιομηχανία των συμμετεχόντων κρατών που προτείνουν το έργο, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών και βιομηχανικών εταίρων. Η τεχνική και οικονομική διαχείριση του προγράμματος υλοποιείται από το ‘’γραφείο PRODEX’’ (Διεύθυνση Επιστημών - ESTEC). Η ESA παρέχει τεχνική υποστήριξη (Διεύθυνση ποιότητας και τεχνικής διαχείρισης, D / TEC) σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες κάθε έργου και διευκολύνει την πρόσβαση στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Οργανισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PRODEX μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://sci.esa.int/prodex/

Πεδία Διαστημικής Έρευνας και Κατηγορίες Δραστηριοτήτων

Τα πεδία της διαστημικής έρευνας που καλύπτονται από το πρόγραμμα PRODEX είναι τα εξής:

  • Διαστημική Επιστήμη (Space Science): συμμετοχή σε επιστημονική ή τεχνική ομάδα για την ανάπτυξη ενός επιστημονικού οργάνου ή ενός στοιχείου αυτού
  • Εξερεύνηση και Μικροβαρύτητα (Exploration and Microgravity): Συμμετοχή σε ένα πείραμα που έχει ήδη επιλεγεί για υλοποίηση στον ISS (Διεθνή Διαστημικό Σταθμό) ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο που έχει επιλεγεί στο υφιστάμενο πλαίσιο Επανδρωμένης Διαστημικής Πτήσης ή Εξερεύνησης
  • Γεωεπισκόπηση (Earth Observation): συμμετοχή σε παρακολούθηση και μοντελοποίηση διαφόρων παραμέτρων της Γης.

Όλα τα ανωτέρω πεδία περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κύριες κατηγορίες δραστηριοτήτων οι οποίες δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

α) Υλικό (hardware) πειραμάτων, όπως πειραματικά μοντέλα (breadboard models), engineering models, μοντέλα πτήσης (flight and flight spare models), ειδικός εξοπλισμός υποστήριξης εδάφους (specific ground support equipment).

β) Ανάπτυξη πειραματικού λογισμικού για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιστημονικής αποστολής ή πειραματικής πτήσης (flight experiment).

γ) Εκμετάλλευση (exploitation) επιστημονικών δεδομένων στο πλαίσιο διαστημικών αποστολών ή προγραμμάτων.

δ) Προσωρινό προσωπικό που προσλαμβάνεται από ιδρύματα ή πανεπιστήμια των συμμετεχόντων κρατών για την εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης που συνδέονται με την εκτέλεση του έργου από το ίδρυμα ή το πανεπιστήμιο.

Περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πρόσκληση περιορίζεται στις σχετικές δραστηριότητες με το PRODEX που έχουν άμεση σχέση με την υποστήριξη της εκμετάλλευσης παλαιών ή υφιστάμενων αποστολών της ESA ή για την προετοιμασία των μελλοντικών προγραμματισμένων και εγκεκριμένων αποστολών της ESA.

Οι σχετικές αποστολές της ESA βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ESA:

https://www.esa.int/ESA/Our_Missions

και ειδικότερα για:

Διαστημική Επιστήμη: http://sci.esa.int/home/

Γεωεπισκόπηση: https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-eo-missions

Εξερεύνηση και Μικροβαρύτητα: https://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration

 

 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Ενός δυνητικά επιλέξιμου σχήματος πρέπει να ηγείται άτομο που ανήκει σε ελληνικό ακαδημαϊκό ή ερευνητικό οργανισμό (π.χ. Πανεπιστήμιο, Κέντρο Ερευνών / Ινστιτούτο). Η συμμετοχή βιομηχανικών φορέων είναι εφικτή εφόσον δικαιολογείται δεόντως από τους επιστημονικούς στόχους της πρότασης.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση είναι διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (270.000 ευρώ).

Ο προϋπολογισμός ανά πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικές δραστηριότητες ενώ δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 ευρώ).

Διαδικασία υποβολής προσφορών και πρόταση

 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Κάθε πρόταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα σελίδες συνολικά ενώ πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται στο κεφάλαιο «Υποβολή προτάσεων και προθεσμία».

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται ως επαρκείς / ελλιπείς / ανεπαρκείς (adequate/ incomplete/ non-adequate) σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • • Συμμόρφωση με την πρόκληση (Compliance with the call)
  • • Σκοπιμότητα της προσέγγισης (Feasibility of the approach)
  • • Αξιοπιστία του κόστους (Credibility of cost)
  • • Πληρότητα της ομάδας (Completeness of the team)

Οποιαδήποτε πρόταση αξιολογηθεί ως ανεπαρκής σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κριτήρια θα απορριφθεί. Προβλέπεται να υποστηριχθεί(ούν) σε κάθε πεδίο διαστημικής έρευνας ήτοι α) της Διαστημικής Επιστήμης β) της Εξερεύνησης και Μικροβαρύτητας και γ) της Γεωεπισκόπησης, η (οι) πρόταση(εις) που αξιολογηθεί (ούν) περισσότερο επαρκείς σε σχέση με τον ανωτέρω κατάλογο κριτηρίων, μέχρι συνολικού προϋπολογισμού 90.000 ευρώ ανά πεδίο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία πρόταση ή υποβληθούν ανεπαρκείς προτάσεις σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα πεδία, η (οι) περισσότερο επαρκής(είς) πρόταση(εις) των άλλων πεδίων μπορούν να χρηματοδοτηθούν χρησιμοποιώντας τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια αυτού του πεδίου.

Υποβολή προτάσεων και προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένες σε ηλεκτρονική μορφή:

1) τη φόρμα συμμετοχής (στα ελληνικά) και

2) την πρόταση σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης (στα αγγλικά) η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα σελίδες συνολικά

το αργότερο μέχρι την 31.07.2019 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι προτάσεις που υποβάλλονται μετά από αυτή την προθεσμία δεν θα γίνουν δεκτές.

Τα έγγραφα θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) από το ΥΨΠΤΕ για την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τυχόν προτάσεις για το PRODEX που είχαν υποβληθεί για αξιολόγηση στο παρελθόν προς το ΥΨΠΤΕ θα πρέπει να επανυποβληθούν προς αξιολόγηση σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με την υποβολή των ανωτέρω παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου για την κοινοποίηση στην ESA του υλικού που θα αποστείλει κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 της Υ.Α. Αριθμ. 3095/2018 (ΦΕΚ 915 Β/2018). Η ESA θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν ως εξωτερικός εμπειρογνώμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω Υ.Α..

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων θα κοινοποιηθούν στον ΕΛ.Δ.Ο..

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Ν. Παππάς

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo