Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δομοστοιχείων για την επισκευή και την αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δομοστοιχείων για την επισκευή και την αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής, από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (CPV 30237200-1)
Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 06-11-2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-11-2020 και ώρα 13:00.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top