Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα

Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (CPV30213000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εφτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι ευρώ (716.720,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής».

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 20-11-2020
Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:23-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007692884)
Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:23-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΟΤ46ΜΤΛΠ-ΝΜΓ)

Τίτλος – Περιγραφή Διακήρυξης: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (CPV30213000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εφτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι ευρώ (716.720,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής».

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 23-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007693548)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 7-12-2020 και ώρα 17:00
Τόπος κατάθεσης προσφορών:Ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό α/α 102390.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 11-12-2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.