Τροποποίηση τεύχους διακήρυξης με αρ. πρωτ. 1623Γ/27-11-2020 «Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Δράση «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» (ΑΔΑΜ:20PROC007727573 2020-11-27)»

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 1/2/2021 και ώρα 13:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 5/2/2021 και ώρα 11:00.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top