Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (CPV: 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων»), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 155982), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (297.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.