Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση – συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης
11873 ΕΞ 2022 29.3.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010303390), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 158085), για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση – συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (CPV: 72500000-0 “Υπηρεσίες Πληροφορικής”), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (330.144,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού τετρακοσίων εννέα χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (409.378,56 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.