Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης, για το Έργο: «Ενημέρωση και υποστήριξη πολιτών για την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr» (Υποέργο 1 της Πράξης «Δράσεις αξιοποίησης του gov.gr»)

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 117 ν.4412/2016) για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης πολιτών  σε επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επικράτειας για την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η σύμβαση αφορά το Υποέργο 1 της Πράξης: «Δράσεις αξιοποίησης του gov.gr», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 -2020».

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί προς Δημόσια Διαβούλευση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s2, με μοναδικό κωδικό 22DIAB000024711, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς δημόσια διαβούλευση και συγκεκριμένα από 11 έως και 26 Ιουλίου 2022. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.