Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), με CPV 79410000, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν σε όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 37554 ΕΞ 2022 19.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011266670) Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 22PROC011266670 και αριθμό προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2022/S 182-515562 και σε εθνικό επίπεδο ΑΔΑΜ 22ROC011259339 και ΑΔΑ: ΨΚ0946ΜΤΛΠ-ΝΨΣ

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη απόφαση, η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό μετατίθεται για την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., ήτοι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Πρόσφατα άρθρα

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.