Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της εφαρμογής και της παρακολούθησης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», με κωδικό MIS: 5190859 και ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΜΗΜΑ 1) και την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή (ΤΜΗΜΑ 2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δύο χιλιάδων ευρώ (1.302.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συστημικό α/α ΕΣΗΔΗΣ: 180523

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top