Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”».

Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ κατά τη  διαχείριση των έργων που της έχουν εκχωρηθεί, και όσων επιπλέον χρηματοδοτηθούν, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» (ΕΠ ΜΔΤ), σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

 Προ ΦΠΑ 24%Με ΦΠΑ 24%
Αρχικός προϋπολογισμός460.645,16 €571.200,00 €
Δικαίωμα προαίρεσης460.645,16 €571.200,00 €
Σύνολο921.290,32 €1.142.400,00 €

CPV: 72224000-1 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων.

Διαδικασία – Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών:

Ημερομηνία: 13/03/2023, ημέρα Δευτέρα, Ώρα 15:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο συνημμένο τεύχος διακήρυξης.

α/α ΕΣΗΔΗΣ: 176764

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Πρόσφατα άρθρα

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 35416 ΕΞ 2023/02-08-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013201888) του επαναληπτικού, διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 193448, για την «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.