Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών “Ενεργοποίησης, Επικαιροποίησης, Συντήρησης και Υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ)”

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών “Ενεργοποίησης, Επικαιροποίησης, Συντήρησης και Υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ)”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων, τριακοσίων δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.692.317,76€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι καθαρού ποσού δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (2.171.224,00 €), πλέον ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 22-09-2023 (23PROC013451819)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:22-09-2023 (ΨΜ5Χ46ΜΤΛΠ-ΑΣΣ)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:26-09-2023  (23PROC013468177)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα  30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 231183)

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.