Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών που αφορούν σε: «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle

Αντικείμενο της σύμβασης «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle» είναι η κάλυψη αδειοδοτήσεων, συντήρησης και αναβάθμισης σε προϊόντα λογισμικού Oracle για τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες με τη σειρά τους αφορούν στην υποστήριξη μιας σειράς λειτουργιών/διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον της προμήθειας των παραπάνω αδειών στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων του κατασκευαστή (Consulting Services), καθώς και η προμήθεια Oracle Universal Credits για τη φιλοξενία συστημάτων στο Oracle Public Cloud.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:16-10-2023 (23PROC013585950)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:16-10-2023 (ΨΟ3446ΜΤΛΠ-ΗΔ3)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:18-10-2023 (23PROC013600982)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22-11-2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 243168)

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23-11- 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.