ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MyCoast app

  1. Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης

1.1. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ενεργεί υπό την ιδιότητά του Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής MyCoast app.

1.2. Η εφαρμογή MyCoast app επιτρέπει στους χρήστες της να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο διάγραμμα του τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας και να υποβάλλουν καταγγελίες εάν παρατηρεί αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης ή παραβίαση των γενικών όρων και περιορισμών στην παραχώρηση απλής χρήσης του άρθρου 8
του ν. 5092/2024.

Ο χρήστης εντοπίζει την περιοχή ενδιαφέροντος εστιάζοντας σε αυτήν με πλοήγηση στον χάρτη
της εφαρμογής είτε ενεργοποιώντας το GPS είτε σαρώνοντας το QR Code της συγκεκριμένης παραχώρησης. Εάν υπάρχει ενεργή παραχώρηση στην περιοχή ενδιαφέροντος, αυτή επισημαίνεται με χαρακτηριστικά σημεία πάνω στο χάρτη της εφαρμογής. Με την επιλογή της
συγκεκριμένης παραχώρησης εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής τα στοιχεία αυτής, ήτοι:
α) Ο κωδικός παραχώρησης,
β) ο δήμος και η τοποθεσία,
γ) η έναρξη και η λήξη παραχώρησης,
δ) ο σκοπός και η χρήση παραχώρησης,
ε) το εμβαδόν παραχώρησης,
στ) ο αριθμός ανάρτησης του παραχωρητηρίου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ),
ζ) το πολύγωνο της παραχώρησης.

Εάν ο χρήστης διαπιστώνει αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης ή παραβίαση των γενικών όρων και περιορισμών στην παραχώρηση απλής χρήσης του άρθρου 8 του ν. 5092/2024, δύναται να υποβάλλει καταγγελία μέσω της εφαρμογής επιλέγοντας τη συγκεκριμένη παραχώρηση ή το συγκεκριμένο σημείο στον χάρτη, εάν δεν υπάρχει ενεργή παραχώρηση.

Η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας υπόκειται σε δύο περιορισμούς: α) Μία μόνον καταγγελία ανά τύπο καταγγελίας μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση, και β) η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από κινητή συσκευή που βρίσκεται κοντά στο σημείο της εν λόγω παραχώρησης («Καταγγελία επιτόπου»).

Στο πλαίσιο λειτουργίας της εφαρμογής MyCoast app λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.3. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (EE) (εφεξής ΓΚΠΔ), καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα χρήστες της εφαρμογής («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται.

1.4. Τα πλήρη στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι:

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Ταχυδρομική διεύθυνση: ————-
Email: ———–
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ———-

  1. Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση για την επεξεργασία

2.1. Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν.5092/2024 (Α’ 33), καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 62566 ΕΞ 2024 (Β’ 2602), σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παροχή συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών σε όποιον παρατηρήσει αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης.

2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του προαναφερθέντος σκοπού είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (γ) ΓΚΠΔ, καθώς και την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στο στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (ε) ΓΚΠΔ.

  1. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας

Για την υποβολή καταγγελίας μέσω της εφαρμογής οι χρήστες επιλέγουν τη συγκεκριμένη παραχώρηση που τους ενδιαφέρει ή το συγκεκριμένο σημείο στον χάρτη, εάν δεν υπάρχει ενεργή παραχώρηση. Για λόγους αποφυγής κατάχρησης της εφαρμογής ή κακόβουλης χρήσης, οι χρήστες θα πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση της εφαρμογής στην τοποθεσία της συσκευής, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η τοποθεσία τους είναι έως και 10 χιλόμετρα από το σημείο που επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία.

Στη συνέχεια, οι χρήστες προσδιορίζουν τον λόγο της καταγγελίας, μια συνοπτική περιγραφή του προβλήματος και επιλέγουν εάν η καταγγελία θα υποβληθεί ανώνυμα ή επώνυμα. Στο πεδίο περιγραφής του προβλήματος οι χρήστες θα πρέπει να περιγράφουν το πρόβλημα χωρία να αναφέρουν σε καμία περίπτωση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε δικά τους είτε άλλων προσώπων, όπως για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κοκ.
Για την επώνυμη υποβολή καταγγελίας απαιτείται η σύνδεση των χρηστών με χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες, αν το κρίνουν απαραίτητο, να επικοινωνούν μαζί τους. Μετά την επιτυχή υποβολή της καταγγελίας, η εφαρμογή εμφανίζει τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της.

Με βάση τα παραπάνω, τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία κατά τη χρήση της εφαρμογής είναι η τοποθεσία του χρήστη, ενώ μόνο στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας τυγχάνουν επεξεργασίας το ονοματεπώνυμο του χρήστη και, προαιρειτικά, τα στοιχεία επιοινωνίας του.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα περιήγησης στο ιστορικό των καταγγελιών έχουν υποβάλει επώνυμα και στα επιμέρους στοιχεία τους, δηλαδή: α) Τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία καταγγελίας, β) τον λόγο καταγγελίας, γ) τη συνοπτική περιγραφή του προβλήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του, δ) τον δήμο και την τοποθεσία, ε) τον κωδικό παραχώρησης που αφορά η καταγγελία ή την τοποθεσία του σημείου καταγγελίας, εάν δεν υπάρχει ενεργή παραχώρηση, στ) την κατάσταση της καταγγελίας.

  1. Διαβίβαση δεδομένων – Αποδέκτες

Όλες οι καταγγελίες υποβάλλονται στην εφαρμογή MyCoast app εμφανίζονται στο υποσύστημα «Μητρώο Παραχωρήσεων Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας», προκειμένου να εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 62566 ΕΞ 2024 (ΦΕΚ Β’ 2602). Οι καταγγελίες καταχωρίζονται επίσης στο Μητρώο ελέγχου του Ο.Π.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.). Οι Κτηματικές Υπηρεσίες δύνανται να εξετάζουν τις καταγγελίες αφού τις κατηγοριοποιήσουν ενδεικτικώς αναλόγως: α) του πλήθους τους ανά θέση, β) της βαρύτητας της φερόμενης παραβίασης των όρων της παραχώρησης, γ) του ορισμένου ή αόριστου περιεχομένου τους ή του επώνυμου ή ανώνυμου χαρακτήρα τους.

Τέλος, οι συναρμόδιοι φορείς επί του αιγιαλού και της παραλίας της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5092/2024, οι οποίοι έχουν ορισθεί ως αποδέκτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία, δύνανται να λαμβάνουν γνώση των καταγγελιών και των στοιχείων των χρηστών.

  1. Περίοδος τήρησης Δεδομένων

Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζονται στην ειδική εφαρμογή MyCoast app διαγράφεται ύστερα από́ την διαγραφή της εφαρμογής από την κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου. Επίσης το σύνολο των δεδομένων διαγράφεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης που αιτείται το φυσικό πρόσωπο-κάτοχος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρ. 80 του ν. ν. 4954/2022 (Α’ 136). Στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. τηρείται, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ιστορικό των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας επίδειξης εγγράφων.

  1. Στοιχεία Υπευθύνου και Εκτελούντος την Επεξεργασία

6.1 Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα του σημείου 5 της παρούσας ορίζονται ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασία για τον σκοπό της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή την εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, κατά περίπτωση.

6.2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.

Η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. Λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων που υποβάλλονται στην εφαρμογή. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον,
η καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και η προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

  1. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7.1 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που η λειτουργία της εφαρμογής δεν καθιστά δυνατή την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι τα ακόλουθα:

I. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους.

II. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων,

IV. Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, όπου το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή του, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

7.2 Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

7.3 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΨΔ (Data Protection Officer – DPO). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@mindigital.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9098000 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα. Στην περίπτωση ταχυδρόμησης, παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@mindigital.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9098000 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα. Στην περίπτωση ταχυδρόμησης, παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

  1. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr.

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.